OPŠTI USLOVI POSLOVANJA, 10 AVGUST 2011

1. PRIMENJIVOST I PROMENE

Ovi Opšti uslovi poslovanja i Posebni uslovi poslovanja (u daljem tekstu zajednički se nazivaju ‘Opšti i posebni uslovi poslovanja’), kao i Pravila o autorskim pravima i Pravila o zaštiti podataka, primenjuju se na sve ugovore između nas, kao Pružaoca usluga (u daljem tekstu ‘Pružaoc’, ‘mi’, ‘nama’ ili ‘naš’ – vidi naše detalje ispod) i Vi, kao Kupac usluga koje pružamo. ‘Usluge’ se odnosi na pružanje mobilnog sadržaja, npr. sadržaja koji je namenjen za upotrebu na mobilnim telefonima (kao što su aplikacije, slike za pozadine, igre, zabavni zvukovi i stvarni tonovi) putem centra za slanje kratkih poruka “Short Messaging Service” (u daljem tekstu ‘SMS’), putem (mobilnog) interneta, ove web stranice ili wap stranice (‘Stranice’) i/ili putem bilo kojeg drugog načina isporuke mobilnog sadržaja, osim kada je drugačije ugovoreno u pismenom obliku.

Opšti i posebni uslovi poslovanja, kao i pravila o autorskim pravima i pravila o zaštiti podataka se takođe primenjuju na upotrebu Stranica.

UPOTREBA STRANICA I/ILI REGISTRACIJA ZA (JEDNU OD) USLUGA I/ILI PRIHVAĆANJE MOBILNOG SADRŽAJA I/ILI (JEDNE OD) USLUGA PREDSTAVLJA PRIHVAĆANJE OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA POSLOVANJA, KAO I PRAVILA O AUTORSKIM PRAVIMA I PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA, TE VI POTVRĐUJETE DA STE ISTE PROČITALI I DA STE VEZANI SA ISTIMA.

Za određene mobilne sadržaje i usluge mogu da se primenjuju dodatni Uslovi poslovanja uz Opšte i posebne uslove poslovanja, kao što su uslovi za igre, pravila o sporovima i smernice koje će kasnije da se predstave (u daljem tekstu ‘Dodatni uslovi poslovanja’). REGISTRACIJA ZA (JEDNU OD) USLUGA I/ILI PRIHVAĆANJE MOBILNOG SADRŽAJA I/ILI (JEDNE OD) USLUGA, PREDSTAVLJA PRIHVAĆANJE SVIH VAŽEĆIH DODATNIH USLOVA POSLOVANJA, TE VI POTVRĐUJETE DA STE ISTE PROČITALI I DA STE VEZANI SA ISTIMA.

Ako nastane nesaglasnost između Opštih i posebnih uslova poslovanja i Dodatnih uslova poslovanja, ovi drugi uslovi poslovanja imaju prednost.

Pružaoc usluga ima pravo da u svako vreme promeni ili dopuni Opšte i posebne uslove poslovanja. Zbog toga treba da redovno proveravate ove stranice.

 2. OPIS USLUGA

Uz upotrebu Usluga, Pružaoc usluga omogućava Kupcima pristup mreži mobilnog sadržaja, uključujući, ali ne ograničeno vesti ili informacije, aplikacije, igre, email-ove, usluge chat-a, zabavu, horoskope, melodije za mobitele, slike za pozadine, zabavne zvukove, stvarne tonove i video. Usluge mogu takođe da uključe pristup mobilnom sadržaju i uslugama nezavisnih trećih lica.

Pristup Uslugama može da se omogući isporukom mobilnog sadržaja za preuzimanje za kategoriju za koju ste zainteresovani (npr. isporukom aplikacije) ili omogućavanjem preuzimanja mobilnog sadržaja (npr. isporukom WAP-push poveznice ili PIN koda za preuzimanje sadržaja Stranica koje su namenjene za tu svrhu, ili ponudom pristupa mobilnom sadržaju). Takse dospevaju za naplatu bez obzira da li Vi preuzmete mobilni sadržaj ili ne; naplata takse će se sastojati isključivo od stavljanja na raspolaganje prava na preuzimanje, primanje i/ili pristup mobilnom sadržaju.

Opšti i posebni uslovi poslovanja, Pravila o autorskim pravima i Pravila o zaštiti podataka i svi Dodatni uslovi poslovanja takođe se primenjuju na svako proširenje ili poboljšanje Usluga. Pružaoc usluga može privremeno ili trajno da promeni ili obustavi Usluge (ili njihov deo) u bilo koje vreme. Saglasni ste sa činjenicom da Pružaoc usluga nije odgovoran bilo kojem trećem licu ili Vama, kao korisniku, ako se Usluga promeni, obustavi ili prekine.

3. PRISTUP USLUGAMA, DOSTUPNOST I OGRANIČENJE PREMA STAROSNOJ DOBI; VAŠE ODGOVORNOST

Da bi mogli da koristite Usluge, morate da:

 1. Da imate najmanje godina starosti kao što je navedeno u Posebnim uslovima poslovanja Posebnim uslovima poslovanja i/ili imate dozvolu (jednog od) roditelja ili zakonskih zastupnika.
 2. Ako neko drugi plati Usluge koje su Vam isporučene (lice ovlašćeno za plaćanje računa), morate da imate njegovu/njenu dozvolu za kupovinu i upotrebu usluga i za plaćanja Usluga.
 3. Ako je primenjivo, da budete saglasni, takođe u ime (jednog od) roditelja, zakonskih zastupnika ili lica ovlašćenog za plaćanje računa, da budu vezani sa ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja, Pravilima o autorskim pravima i Pravilima o zaštiti podataka i svim Dodatnim uslovima poslovanja.

Usluga se isporučuje ‘po viđenju’ i ‘po dostupnosti’ u vreme upotrebe ili potrošnje.

Da bi mogli da koristite Usluge:

 1. Morate da imate potrebnu opremu za mobilnu komunikaciju. Određeni mobilni sadržaj je dostupan samo za odabrani broj mobilnih telefona. Ovo je stvar proizvođača mobilnih telefona i zbog toga se nalazi izvan oblasti rizika Pružaoca usluga. Da bi izbegli razočarenje, pre registracije za (jednu od) Usluga, proverite kompatibilnost Vašeg telefona za ove Usluge, kao što je prikazano na Listi kompatibilnih telefona, dostupnoj na Stranicama.
 2. Morate da obezbedite da su postavke, kao što su WAP postavke Vašeg mobilnog telefona, tačne. Da bi izbegli razočarenje, pre registracije za (jednu od) Usluga, treba da proverite kod Vašeg mobilnog mrežnog operatera da postavke Vašeg mobilnog telefona odgovaraju za ove Usluge.
 3. Morate da imate pretplatu za mobilnu mrežu sa odgovarajućim pružaocem mobilnih mrežnih usluga ili da imate pristup mobilnoj mrežnoj komunikaciji putem drugih sredstava preko kojih Pružaoc usluga omogućava dostupnost Usluga.
 4. Morate da imate funkcionalni internet priključak instaliran na Vašem mobilnom telefonu (WAP, GPRS ili Wi-Fi). Uputstva za ovo možete da pronađete na web stranici Vašeg mobilnog mrežnog operatera.
 5. Morate da imate uređaje koji su potrebni za ostvarivanje veze, uključujući mobilni telefon ili kompjuter ili drugi uređaj koji je potreban.

MOGUĆE JE DA ĆETE MORATI DA PLATITE DODATNE TAKSE ZA PRISTUP MOBILNOJ KOMUNIKACIONOJ MREŽI, FUNKCIONALNOM INTERNET PRIKLJUČKU ILI ZA STVARANJE PRAVILNIH POSTAVKI DA BI MOGLE DA SE ISKORISTE USLUGE.

Pružaoc usluga ne prihvaća bilo kakvu odgovornost i ne pruža nikakvu garanciju ako niste u mogućnosti da (potpuno) koristite Usluge i/ili mobilni sadržaj ili da primate (SMS) poruke od nas ili ih ne primate na vreme, ako je ovo rezultat činjenice da ne ispunjavate uslove člana 3 ili kao rezultat Vašeg brisanja ili propusta u čuvanju mobilnog sadržaja ili (SMS) poruka koje primate od nas (na vreme) ili kao rezultat činjenice da je Vaše (SMS) sanduče puno ili je pun uređaj za čuvanje podataka.

Odgovorni ste za obezbeđenje da Vaša oprema i/ili softver ne prekida ili sprečava usluge Pružaoca usluga. Oprema ili softver koja prouzrokuje prekide odmah će da se isključi od Usluga i u takvim slučajevima Pružaoc usluga ima pravo da prekine ili suspenduje Usluge sa trenutnim dejstvom. Ako je potrebna promena u Vašoj opremi ili softveru zbog ažuriranja ili radi Usluga, morate da napravite ove promene na Vaš trošak.

4. PLAĆANJE USLUGA

Da biste kupili Usluge, morate da budete registrovani kao nosioc računa, a za upotrebu Usluga, treba da platite taksu u skladu sa trenutnim cenama Pružaoca usluga putem računa za telefon od Vašeg mobilnog operatera ako imate pretplatu, ili putem oduzimanja od Vašeg kredita ako nemate pretplatu.

Moguće je da će Vam Vaš mrežni operater naplatiti troškove za slanje ili primanje (SMS) poruka ili mobilnog sadržaja nama ili od nas, dodatno uz takse koje mi naplaćujemo. Molimo da ovo proverite sa Vašim mrežnim operaterom.

Kod registracije za naše Usluge, pronaći ćete informacije o taksama koje se plaćaju Pružaocu usluga i frekvenciji slanja mobilnog sadržaja.

Sve takse, uključujući takse za postojeće pretplate, su predmet promene nakon obavesti od Pružaoca usluga. Pružaoc usluga će Vam dostaviti blagovremenu obavest o ovakvim promenama. Ako ne prihvatite nove takse (koje nikada neće da imaju retroaktivno dejstvo), možete da otkažete svoj ugovor sa nama sa trenutnim dejstvom.

U slučaju izdavanja računa od strane trećeg lica, uslovi plaćanja trećeg lica se primenjuju.

Vi ćete da platite ili da nadoknadite Pružaocu usluga za sve nacionalne i lokalne ili druge takse (uz izuzetak poreza na osnovu neto prihoda Pružaoca usluga), uključujući ali ne ograničeno PDV, porez na imovinu i porez za igre na sreću ili bilo koji izdatak umesto toga, koji porezi se zasnivaju na troškovima za upotrebu Usluga, bez obzira da li su ovi porezi naplaćeni sada ili ubuduće putem međudržavnih, evropskih, nacionalnih ili lokalnih organa ili drugih institucija sa ovlašćenjem za naplatu poreza.

5. PRAVILA PONAŠANJA KOD UPOTREBE USLUGA

Saglasni ste sa upotrebom Usluga u skladu sa sledećim pravilima ponašanja:

 1. Čuvaćete tajnost svih informacija koje ste dobili putem Usluga i nećete ih otkriti bilo kome bez dozvole Pružaoca usluge ili lica koje Vam je dalo informaciju;
 2. Nećete koristiti Usluge za učestvovanje u bilo kojem obliku zlostavljanja ili uvredljivog ponašanja, uključujući ali ne ograničeno objavljivanje komunikacije, slika ili snimaka koje sadrže klevetničke, pogrdne, vulgarne, uvredljive ili skandalozne izjave, ili rasistički, pornografski, nepristojan ili uvredljiv jezik ili slike;
 3. Nećete koristiti Usluge za kršenje prava privatnosti, prava vlasništva ili bilo kojih drugih prava Pružaoca usluge ili bilo kojeg drugog lica;
 4. Nećete objavljivati poruke, slike ili snimke ili koristiti usluge na način koji krši, plagijazira ili ukida prava Pružaoca usluga ili bilo kojeg trećeg lica, uključujući ali ne ograničneo bilo koje autorsko pravo ili zaštitu podataka ili drugo lično ili imovinsko pravo ili koje je prevarno ili na drugi način nezakonito ili krši zakon ili javni moral;
 5. Nećete koristiti Usluge za promociju humanitarnih udruženja, reklama ili proizvoda ili usluga;
 6. Nećete na bilo koji način objavljivati ili proslediti kontaktne informacije preko Vaših javno objavljenih informacija, uključujući ali ne ograničeno telefonski broj, poštansku adresu, email adrese, web stranice ili puna imena;
 7. Nećete umnožavati, kopirati, prodavati ili preprodavati Usluge, u celosti ili delimično;
 8. Nećete koristiti Usluge u komercijalne svrhe;
 9. Nećete koristiti Usluge za slanje nepozvanih email poruka, uključujući ali ne ograničeno masovno komercijalno reklamiranje ili informativne objave (‘Spam’). Nadalje, nećete koristiti Usluge (a) za slanje email poruka koje su neumerene i/ili namenjene za zlostavljanje ili uznemiravanje drugih lica, (b) za slanje email poruka Pružaocu usluga ili primaocu koje je naveo/la da ne želi da prima iste, (c) za slanje email-ova sa prevarnim informacijama u naslovu, (d) za slanje zlonamernih email-ova, uključujući ali ne ograničeno ‘mail bombardovanje’, ili (e) za slanje ili primanje email poruka na način koji krši Uslove poslovanja Pružaoca internet usluga;

Pružaoc usluga pridržava pravo da prema vlastitom nahođenju suspenduje ili prekine Vašu pretplatu, i/ili prekine ugovorni odnos sa Vama i/ili da Vam uskrati upotrebu Usluga ili njihovog dela, sada ili ubuduće, bez toga da Vam duguje bilo kakvu naknadu za to.

6. OBAVEZA REGISTRACIJE ZA USLUGE

Da bi osigurali bezbednu upotrebu Usluga kao i plaćanje odgovarajućih taksi, garantujete da su lične informacije navedene u obrascu za registraciju (u daljem tekstu ‘Registrovana informacija’) tačne i potpune. Ako Pružaoc usluge, prema vlastitom nahođenju, veruje da Registrovana informacija nije tačna ili je nepotpuna, Pružaoc usluga ima pravo da suspenduje ili prekine svoju pretplatu i/ili prekine ugovorni odnos sa Vama i/ili Vam uskrati upotrebu Usluga ili njihovog dela, sada ili ubuduće, bez toga da Vam duguje bilo kakvu naknadu za to.

Odgovorni ste za održavanje tajnosti svih lozinki i/ili drugih informacija koje Vam je izdao Pružaoc usluga i potpuno ste odgovorni za sve radnje izvedene uz upotrebu Vaše lozinke ili ovih drugih informacija. Obavezujete se da ćete završiti svoju posetu Stranicama na kraju svake sesije (zatvaranjem Vašeg pretraživača) i da ćete kontaktirati Pružaoca usluga ako uočite ili sumnjate na neovlašćenu upotrebu Vaše lozinke ili računa kod Pružaoca usluga, ili da bezbednost ili zaštita Registrovane informacije nije više zajamčena iz bilo kojeg razloga. Pružaoc usluga može da odobri pristup određenim Uslugama bez registracije kao korisnik, kao što je prijava za usluge putem Vašeg mobilnog telefona. U svakom od ovih slučajeva, Vaša identifikacija se zasniva na metodi identifikacije koju mi smatramo odgovarajućom, kao što je broj Vašeg mobilnog telefona.

7. TAKMIČENJA I DOSTPUNOST NAGRADA

Ako se kao deo Usluga mogu da osvoje nagrade, morate da budete registrovani kod Pružaoca usluga u skladu sa članom 6 ovih Opštih uslova poslovanja kako bi mogli da primite nagrade koje ste osvojili. Uslovi igara se primenjuju i mogu da se pogledaju na Stranicama. Navedene informacije moraju da budu tačne i potpune da bi se mogla zahtevati nagrada.

8. PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA I OBRADA PODATAKA

Pružaoc usluga pridaje veliku važnost privatnosti svojih korisnika. Zbog tog razloga odredili smo odvojena Pravila o zaštiti podataka koja čine sastavni deo Opštih i posebnih uslova poslovanja Pružaoca usluga i Dodatne uslove poslovanja. Potvrđujete da Pružaoc usluga može da sakuplja i obrađuje ‘lične informacije’, ‘finansijske informacije’ ili ‘demografske informacije i informacije korisnika’ (‘Informacije’) u vezi sa Uslugama. Možemo da prosledimo Informacije Vašem mobilnom mrežnom operateru i/ili Pružaocu gejtvej usluga za naplatu taksi koje ste dužni, a ovakve Informacije koje sakuplja Pružaoc usluga mogu da se sačuvaju i obrade u zemlji u kojoj Pružaoc usluga ili njegovi zastupnici poseduju određena tehnička sredstva. Upotrebom Usluga, saglasni ste sa ovakvim prenosom Informacija izvan Vaše zemlje. Upotrebom Usluga, saglasni ste sa Pravilima o zaštiti podataka, Pravilima o autorskim pravima i Opštim i posebnim uslovima poslovanja. Ako niste saglasni sa njima, ne treba da koristite naše Usluge. Pridržavamo pravo da menjamo, dopunimo ili ograničimo ova Pravila o zaštiti podataka, Pravila o autorskim pravima i Opšte i posebne uslove poslovanja u bilo koje vreme. Osim kada je izričito drugačije određeno, Opšti i posebni uslovi poslovanja, Pravila o autorskim pravima i Pravila o zaštiti podataka primenjuju se na sve postojeće i nove aplikacije sa kojim su trenutne Usluge proširene ili poboljšane. Zbog toga se preporučuje da redovno proveravate ove stranice.

9. NAKNADA ŠTETE

Saglasni ste da ćete da nadoknadite štetu, odbranite i oslobodite od odgovornosti Pružaoca usluge i njegove holding-kompanije, članove, filijale, pridružene kompanije, pružaoce usluga, izvođače, zastupnike, predstavnike, davaoce licence, menadžere, rukovodeće službenike, direktore, deoničare i zaposlenike u vezi sa bilo kojim zahtevom, tužbom, radnjom, molbom ili drugim predlogom koje je predalo treće lice, a koje je prouzrokovano od ili je nastalo u vezi sa Vašom (i) upotrebom Usluga, mobilnog sadržaja i Stranica, uključujući ali ne ograničeno na Vaše preuzimanje sa Stranica i/ili mobilnog sadržaja, (ii) kršenjem ovih Opštih i Posebnih uslova poslovanja ili (iii) kršenjem bilo kojeg zakona, propisa ili prava bilo kojeg trećeg lica. Vi plaćate bilo koje i sve troškove, štete i izdatke, uključujući ali ne ograničeno na razumne zakonske troškove i troškove koji su naplaćeni ili na drugi način nastali od strane Pružaoca usluge u vezi sa ili na osnovu takvog zahteva, tužbe, radnje, molbe ili drugog predloga.

10. UPOTREBA, ČUVANJE, KONTROLA I BRISANJE INFORMACIJA

Pridržavamo pravo da kontrolišemo sve reklamne poruke, tekstualne poruke, javne objave i poruke da bi obezbedili da su isti saglasni sa smernicama koje se primenjuju u svako vreme. Iako ne pregledamo svaku poruku koje šalju korisnici Usluga (i to nismo u mogućnosti) i nismo odgovorni za sadržaj ovih poruka, pridržavamo pravo, ali nismo obavezni da izbrišemo ili pomerimo sadržaj, uključujući ali ne ograničeno na profile, javne objave i (tekstualne) poruke, za koje mi prema vlastitom nahođenju smatramo da su suprotne Opštim i posebnim uslovima poslovanja ili drugim primenjivim smernicama, ili su neprihvatljive na drugi način. Bićete isključivo odgovorni za sadržaj profila, javnih objava i (tekstualnih) poruka koje sačuvate putem Usluga ili pošaljete korisnicima Usluga. Ako mislite da reklamna poruka, tekstualna poruka ili javna objava na Stranicama krši Vaše autorsko pravo, molimo da pročitate Pravila o autorskim pravima. Sve tekstualne poruke mogu da se pregledaju a sadržaj eksplicitnog pornografskog karaktera će se izbrisati. Korisnici koji se neprikladno ponašaju biće uklonjeni sa Stranica. Pružaoc usluga ima pravo da prekine/obustavi pretplatu i/ili račune koji su neaktivni jedno određeno vreme. Saglasni ste sa činjenicom da Pružaoc usluga nije odgovoran ako informacija koja je poslata putem Usluga nije sačuvana ili je greškom uklonjena.

11. OTKAZ I PREKID – BEZ PRAVA OPOZIVA, PROBNOG PERIODA ILI OTKAZNOG ROKA

Pravo opoziva, probnog perioda ili otkaznog roka se ne primenjuje na Usluge.

Pružaoc usluga nudi korisnicima mogućnost isključenja Usluga. Pružamo Vam informacije o ovome u Opštim i posebnim uslovima poslovanja, na web stranicama koje pripadaju Uslugama, u samim Uslugama i/ili putem naših (SMS) poruka. Poruka o besplatnoj registraciji od Pružaoca usluga (ako je primenjivo) takođe sadrži informacije o tome kako da se otkažu Usluge. Ako se Usluge pružaju putem SMS-a, Usluge se u pravilu mogu otkazati slanjem SMS poruke sa reči STOP kao tekst. Možete da pošaljete ovu poruku na skraćeni broj (kratki kod) koji ste koristili za pristup Uslugama. Na primer, možete da pošaljete STOP poruku na primenjive kratke kodove i otkaz će odmah da deluje po prijemu zahteva za prekid. Za dalje detalje, pogledajte Opšte i posebne uslove poslovanja, i/ili kliknite na zastavu Vaše zemlje. Možete takođe da pošaljete email na prikazanu adresu na Stranicama i/ili kroz Usluge, ili pozovite broj, naveden u Posebnim uslovima poslovanja. U tom slučaju, otkaz će imati dejstvo u roku od 48 časova po prijemu zahteva za prekid. Međutim takse se mogu pojaviti na Vašem računu za mobilni telefon sledećeg meseca, jer mrežni operateri obračunavaju retroaktivno. Pružaoc usluge može, prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavesti, da prekine ili otkaže Vašu upotrebu Usluga u bilo koje vreme i da izbriše ili ukloni Registrovane informacije u okviru Usluga. Saglasni ste sa činjenicom da Pružaoc usluga može da prekine ugovorni odnos sa trenutnim dejstvom i može da uništi ili deaktiviše sve registrovane informacije u vezi ovog ugovornog odnosa, kao i liste ili datoteke koje sadrže, sa trenutnim dejstvom, i/ili može da Vam odbije dalji pristup Uslugama.

12. TRANSAKCIJE SA OGLAŠIVAČIMA I/ILI SPONZORIMA

Možemo da koristimo oglašivače i sponzore da bi smanjili troškove naših Usluga za Vas. Kao uslov za upotrebu naših Usluga, saglasni ste da možemo da objavimo reklame i druge promocije na našim Stranicama i/ili u našim Uslugama i da možemo da šaljemo reklame i promocije putem SMS-a ili drugih sredstava u vezi sa našim Uslugama. Takođe ste saglasni da nećete blokirati ovakve reklame i promocije i da nećete da ih sprečavate na bilo koji način. ODREĐENE ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU NAM DA VAM ŠALJEMO REKLAMNE PORUKE BEZ VAŠE PRETHODNE IZRIČITE SAGLASNOSTI. ZBOG TOGA JE MOGUĆE DA SE PRETHODNO NAVEDENO NE ODNOSI NA VAS. Objavljivanje reklama ili promocija na našim Stranicama ne predstavlja podršku Pružaoca usluga takvog sadržaja, usluge ili kompanije. Naš cilj je da obezbedimo da su reklame i promocije prikladne za naše korisnike. Imate pravo da u svako vreme zahtevate od nas da Vas ne kontaktiramo putem direktnog marketinga (ne više). Pružaoc usluga neće biti stranka niti će na bilo koji način biti odgovoran za bilo koje transakcije u vezi proizvoda ili usluga koje su navedena treća lica učinila dostupnim ili za sadržaj informacija navedenih u vezi sa proizvodima ili uslugama trećih lica. Saglasni ste sa činjenicom da Pružaoc usluga nije odgovoran za štete bilo koje vrste koje nastaju iz takvih transakcija.

13. PRAVA INTELEKTUALNOG I INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Upoznati ste i saglasni sa činjenicom da sadržaj i softver koji se koristi u vezi sa Uslugama, u daljem tekstu Softver, sadrži poverljive informacije koje su zaštićene važećim i primenjivim pravima o intelektualnom vlasništvu. Osim ako je ovde drugačije određeno, sva prava, naslovi i interesi u i za svaku intelektualnu imovinu, imovinska prava ili druga prava povezana sa nematerijalnom imovinom koja se koristi, razvija, prilagođava, uključuje ili praktikuje u vezi sa bilo kojom Uslugom ("Prava intelektualnog vlasništva") su vlasništvo Pružaoca usluga ili njegovih davaoca licence i saglasni ste da nećete zahtevati interes u ili vlasništvo bilo kakvih prava intelektualnog vlasništva. Potvrđujete da nemate pravni osnov na prava industrijskog vlasništva koja su Vam preneta i da ne dobivate nikakva prava, izričito ili implicirano, na Uslugama, osim prava koja su izričito odobrena u ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja. "Prava intelektualnog vlasništva" znači bilo koja i sva prava prema Zakonu o patentima, Zakonu o autorskim pravima, Zakonu o poslovnim tajnama, Zakonu o trgovačkim markama i bilo koja i sva druga imovinska prava, i bilo koja i sve njihove primene, obnavljanja, proširenja i obnove, sada ili ubuduće na snazi u svetu. Potvrđujete da sve trgovačke marke koje se pojavljuju u Softveru i na Stranicama pripadaju Pružaocu ulsuga ili vlasnicima takvih marki i da su zaštićeni domaćim i međunarodnim Zakonima o trgovačkim markama i autorskim pravima. Bilo koja i svaka upotreba marki koje se pojavljuju u Softveru i na Stranicama, bez izražene pismene saglasnosti Pružaoca usluge ili vlasnika marke, prema tome je strogo zabranjena. Nadalje ste upoznati sa činjenicom i saglasni ste sa tim da podaci u reklamama od oglašivača i/ili sponzora ili informacije koje su Vam posredovane putem Usluga budu predmet Zakona o autorskim pravima, trgovačkim markama, nazivima trgovačkih marki, patentima ili drugim imovinskim pravima i zakonima. Garantujete da nećete da izmenite, iznajmite, pozajmite, date u lizing, posudite, prodate, distribuišete, stvorite ili generišete sadržaj ili proizvode delimično ili u potpunosti izvedeno od Usluga ili Softvera, osim u slučaju da Vam je Pružaoc usluga dao izričitu pismenu saglasnost da to učinite. Pružaoc usluga Vam ovde odobrava a Vi prihvaćate, ličnu, ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu i neprenosivu licencu ili dozvolu za instalaciju Softvera i preuzimanje sadržaja, za upotrebu radnog koda njegovog Softvera za upotrebu Usluga na određenom kompatibilnom mobilnom uređaju isključivo za Vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu i za upotrebu Softvera i Stranice isključivo u skladu sa ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja, sve dok ne kopirate, menjate ili podešavate bilo koji Softver, izvorne kodove ili sadržaj, umnožavate, modifikujete, izvodite, prenosite, distribuišete, prodajete, preprodajete, stvarate izvedeni proizvod ili sadržaj od njih, rekonstruišete ili pravite reverzibilne sklopove od njih ili na drugi način pokušavate da pronađete izvorni kod (niti dozvoljavate trećim licima da isto čine), koristite ili činite dostupnim Softver i sadržaj osim kao što je izričito navedeno u ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja i pod uslovom da ne prodajte bilo koja prava vezana za sadržaj, Softver i prava intelektualnog vlasništva, kodirate iste, izdajete podlicence za iste, označavate ih sa pravima bezbednosti ili na drugi način prenosite iste. Garantujete da nećete da promenite sadržaj, Softver i prava intelektualnog vlasništva na bilo koji način ili da ćete da koristite izmenjene verzije Softvera i prava intelektualnog vlasništva, uključujući (ali ne ograničeno) da bi dobili neovlašćeni pristup Uslugama. Garantujete da ćete da koristite samo interfejs koji je omogućio Pružaoc usluga da bi dobili pristup Uslugama. Pružaoc usluga daje dozvolu da napravi samo jednu kopiju Informacija na opremi koju koristite za pristup Uslugama i da koristite i pokažete kopiju Registrovanih informacija koje su napravljene na toj opremi u privatne svrhe.

14. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI / BEZ GARANCIJE

PRUŽAOC USLUGA, NJEGOVI DIREKTORI, MENADŽERI, ZAPOSLENICI, DOBAVLJAČI, PREDSTAVNICI I ZASTUPNICI (‘STRANKA PRUŽAOCA USLUGA’) NE PRIHVAĆAJU NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ŠTETE KOJE NASTANU ZBOG UPOTREBE USLUGA, MOBILNOG SADRŽAJA, SOFTVERA I STRANICA. VI RAZUMETE I IZRIČITO PRIHVAĆATE DA:

 1. USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE SU ISPORUČENE ‘NA VIĐENO’ I ‘PREMA DOSTUPNOSTI’, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE. U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJEM, STRANKE PRUŽAOCI USLUGA IZRIČITO NE PRIHVAĆAJU BILO KAKVU ODGOVORNOST, BILO IZRIČITO, BILI IMPLICIRANO, ZAKONSKI ILI NA DRUGI NAČIN U VEZI SA USLUGAMA, SADRŽAJEM, SOFTVEROM I STRANICAMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICITNU GARANCIJU IMOVINSKIH PRAVA, TRŽIŠNI POTENCIJAL, PRIKLADNOST ZA ODREĐENE SVRHE I NEKRŠENJE IMOVINSKIH PRAVA;
 2. STRANKE PRUŽAOCA USLUGA NE PRIHVAĆAJU BILO KAKVU ODGOVORNOST U VEZI SA BEZBEDNOSTI, POUZDANOSTI, BLAGOVREMENOSTI I IZVEDBE USLUGA, MOBILNOG SADRŽAJA, SOFTVERA I STRANICA. STRANKA PRUŽAOCA USLUGA NE GARANTUJE DA ĆE USLUGE, MOBILNI SADRŽAJ I STRANICE ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA I DA ĆE STRANICE BITI SLOBODNE OD PREKIDA ILI GREŠAKA;
 3. NITI JEDAN SAVET ILI INFORMACIJA, BEZ OBZIRA DA LI JE USMENA ILI PISMENA, KOJI STE DOBILI OD NAS ILI KROZ NAŠE USLUGE, NEĆE STVORITI BILO KAKVU GARANCIJU, OSIM AKO JE OVDE IZRIČITO DATA. NE SMETE DA SE OSLANJATE NA TAKVU INFORMACIJU ILI SAVET; RAZUMETE I PRIHVAĆATE DA PREUZIMATE I/ILI KORISTITE USLUGE, SADRŽAJ, SOFTVER I STRANICE PREMA VLASTITOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK I DA STE ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA BILO KOJE ŠTETE KOJE NASTANU NA VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU, MOBILNOM TELEFONU ILI GUBITAK PODATAKA KAO REZULTAT PREUZIMANJA ILI UPOTREBE MOBILNOG SADRŽAJA, OVOG SOFTVERA I STRANICA;
 4. U POGLEDU USLUGA CHAT-A: USLUGE, UKLJUČUJUĆI SMS USLUGE, NAMENJENE SU ISKLJUČIVO U SVRHU ZABAVE; SLIKE LICA PRIKAZANIH NA TELEVIZIJI, NA INTERNETU I/ILI MOBILNIM TELEFONIMA SU NAMENJENE ISKLJUČIVO U SVRHU ILUSTRACIJE. U STVARNOSTI OVO NISU LICA KOJA VAM ZAISTA PRUŽAJU USLUGE.
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOST

STRANKE PRUŽAOCI USLUGA NEĆE POD BILO KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, BITI ODGOVORNI PREMA VAMA ILI TREĆEM LICU ZA BILO KOJE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA DIREKTNU, INDIREKTNU, SPOREDNU, POSEBNU, KRIVIČNU ODŠTETU, KAZNU, DODATNU, ZAKONSKU ODGOVORNOST ILI POSLEDIČNI GUBITAK (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA POSLOVNIH PRIHODA, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA POSLOVNE INFORMACIJE I SLIČNO) KAO REZULTAT VAŠE UPOTREBE, ZLOUPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGA, MOBILNOG SADRŽAJA, SOFTVERA I STRANICA, ČAK I KADA JE OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK PRUŽAOCA USLUGA INFORMISAN O MOGUĆNOSTI NASTANKA OVAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETU KOJU PRETRPE TREĆA LICA). ODREĐENE ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA DIREKTNE, DODATNE ŠTETE ILI POSLEDIČNI GUBITAK, TAKO DA GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE SE MOŽDA NE PRIMENJUJE NA VAS. POTPUNA ODGOVORNOST STRANAKA PRUŽAOCA USLUGA ZA VAS I ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I ZAKONSKE ZAHTEVE (UGOVORNE ILI NA OSNOVU NEZAKONITIH RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NA DRUGI NAČIN) NEĆE U BILO KOJEM TRENUTKU DA PREKORAČI IZNOS KOJI STE PLATILI ZA REGISTRACIJU USLUGA, MOBILNOG SADRŽAJA, SOFTVERA I STRANICA.

15. OPŠTE INFORMACIJE

Ovi Opšti i posebni uslovi poslovanja zamenjuju sve prethodne ugovore između Vas i Pružaoca usluga. Ako koristite dodatne usluge, materijal ili softver od trećih lica, dodatni opšti uslovi poslovanja mogu se primenjivati na Vas. Nacionalni zakoni iz Vaše zemlje prebivališta se primenjuju na ugovorni odnos između Vas i Pružaoca usluga, nezavisno od odredbi međunarodnog zakona. Vi i Pružaoc usluga se odričete bilo kojeg prava na porotnički sud u pogledu bilo koje tužbe u vezi sa ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja. Primena UN Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe je izričito isključena. Sporovi će se rešavati pred konačnom i obavezujućom arbitražom prema pravilima arbitražnih udruženja u Vašoj zemlji. Bilo koje propuštanje Pružaoca usluga da izvrši ili se pozove na određena prava ili ugovorne klauzule određene u ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja ne predstavlja na bilo koji način odricanje ili odbijanje ovih prava ili ugovornih klauzula. U slučaju da bilo koja odredba ovih Opštih i posebnih uslova poslovanja postane nevažeća ili neizvodiva od strane nadležnog suda ili postavljenog arbitra, ovakvo određenje neće na bilo koji način delovati na važenje ili izvodivost bilo koje druge odredbe. Naše propuštanje u izvršenju prava koja su nam omogućena pod ovim uslovima kod nastupanja bilo kakvih kršenja koja su određena u ovom Ugovoru, neće predstavljati odustanak od ovih prava nakon ponavljanja ovih kršenja. Naslovi poglavlja koji se nalaze u ovim Opštim i posebnim uslovima poslovanja su navedeni samo zbog jednostavnosti i ne određuju, ograničavaju, tumače ili opisuju na bilo koji način obim ili razmere ovih poglavlja ili na bilo koji način imaju uticaj ovo poglavlje.

Usluge izvršava: pogledajte Posebne uslove poslovanja za Vašu zemlju.