PRAVILA O AUTORSKIM PRAVIMA 10 AVGUST 2016

Pružaoc usluga ("mi", "nama", "naš") poštuje prava intelektualnog vlasništva ostalih lica i zahtevamo od naših korisnika da čine isto. Pružaoc usluga može da u odgovarajućim uslovima i po sopstvenom nahođenju, isključi i/ili ukine račune korisnika koji možda krše prava intelektualnog vlasništva ostalih lica kao što je detaljno opisano u Opštim i posebnim uslovima poslovanja.

Pridržavamo sebi pravo da promenimo uslove ovih Pravila o autorskim pravima. Sve promene će biti postavljene na ovoj stranici, zato Vas molimo da redovno proveravate ovu stranicu. Vaša daljnja upotreba Usluga nakon bilo kojih promena u Pravilima o autorskim pravima predstavlja Vaše prihvatanje ovih promena.

Ako mislite da je Vaš rad kopiran, uokviren ili na drugi način prikazan na ovoj web stranici ili wap stranici (“stranice”) na način koji predstavlja kršenje autorskih prava ili su Vaša prava intelektualnog vlasništva na drugi način prekršena, molimo da zastupniku pružaoca usluga (“zastupnik za autorska prava”) date sledeće informacije radi obavesti o autorskim pravima ili drugog kršenja prava intelektualnog vlasništva:

  1. elektronski ili fizički potpis lica koje je ovlašćeno da postupa u ime vlasnika autorskog prava ili drugih interesa intelektualnog vlasništva;
  2. opis autorski zaštićenog rada ili drugog intelektualnog vlasništva za koje tvrdite da je bilo prekršeno;
  3. opis materijala za koji tvrdite da krši intelektualno vlasništvo i mesto gde se nalazi takav materijal;
  4. Vašu adresu, telefonski broj i email adresu;
  5. izjavu da postupate u dobroj veri (bona fide) kada tvrdite da sporna upotreba nije autorizovana od strane vlasnika autorskog prava ili intelektualnog vlasništva, njegovog zastupnika, ili Zakona;
  6. Vaša izjava pod krivičnom odgovornosti za krivokletstvo o tome da je informacija u Vašoj obavesti tačna i da ste Vi vlasnik autorskog prava ili intelektualnog vlasništva ili ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava ili intelektualnog vlasništva.

Zastupnik pružaoca usluga za pitanja autorskih prava može se kontaktirati putem e-mail, čiju adresu možete da nađete na stranicama i/ili putem našeg Servisa i putem telefona, a broj možete da pronađete u Posebnim uslovima poslovanja. Zastupnik za autorska prava, dodatno se može kontaktirati na adresi pružaoca usluga, kao što je opisano u Posebnim uslovima poslovanja.

Ako pružaoc usluga primi ovaku obavest, pridržava pravo da odbije ili izbriše navodno kršeni sadržaj. Nakon primanja obavesti o kršenju,koja je u potpunosti ili delimično saglasna sa primenjivim Zakonom o autorskim pravima u Vašoj zemlji, pružaoc usluga će hitno delovati da bi uklonio ili onemogućio pristup bilo kojem sadržaju za koji se tvrdi da krši ili je predmet određene radnje kršenja. Pružaoc usluga će preduzeti razumne korake da bi hitno obavestio korisnika koji je napravio račun ili je postavio predmetni sadržaj, da je isti uklonio ili onemogućio mu pristup.

Svaki korisnik čiji je sadržaj uklonjen ili onemogućen u skladu sa ovim Pravilima može da dostavi pružaocu usluga protivpredlog u skladu sa Zakonom o autorskim pravima. Ovakav protivpredlog mora da se preda u pismenom obliku našem zastupniku za autorska prava na gore navedenoj adresi i mora da sadrži:

  1. elektronski ili fizički potpis korisnika;
  2. identifikaciju sadržaja koji je uklonjen ili čija je adresa onemogućena i mesto gde se takav materijal nalazio pre nego što je uklonjen ili onemogućen, uključujući potpuni URL (Uniform Resource Locator);
  3. izjavu pod krivičnom odgovornosti da postupate u dobroj veri kada tvrdite da je materijal uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešne identifikacije materijala koji se uklanja ili onemogućava;
  4. korisničko ime, adresu i broj telefona, i izjavu da je korisnik saglasan sa nadležnosti arbitražnog udruženja u Vašoj zemlji i da ćete prihvatiti dostavu od lica koje je podnelo prvobitnu obavest o kršenju. 

Po prijemu propisnog protivpredloga u skladu sa Zakonom o autorskim pravima, pružaoc usluga će odmah da obavesti lice koje je podnelo prvobitnu obavest o navedenom kršenju uz kopiju protivpredloga i obavestiće to lice da će da zameni uklonjeni sadržaj ili će da prestane da onemogućava pristup istom, u roku od deset (10) do četrnaest (14) radnih dana. Dodatno, pružaoc usluga će da zameni uklonjeni sadržaj i prestaće da onemogućava pristup istom, deset (10) do četrnaest (14) radnih dana od primitka protivpredloga, osim kada određeni zastupnik pružaoca usluga za pitanja autorskih prava prvo primi obavest od lica koje je podnelo prvobitnu obavest da je to lice podnelo zahtev za određivanje sudske mere onemogućavanja korisnika od radnji kršenja vezanih za sadržaj na stranicama ili serveru pružaoca usluga.